โครงการ Bangkok Brand

     กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กทม. หรือที่เรียกกันว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) โดยคาดหวังว่าใน 20 ปีข้างหน้า เมืองกรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชีย ฐานะที่เป็นเมืองชั้นนำด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. มหานครปลอดภัย
2. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย
3. มหานครสำหรับทุกคน
4. มหานครกะทัดรัด
5. มหานครประชาธิปไตย
6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ
7. การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

      ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำพากรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียใน พ.ศ. 2575

      ในการนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจกลยุทธ์ 3.2.1.4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ เพื่อนำไปสู่การให้ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และสนับสนุนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 บรรลุเป้าหมาย เกิดตราเครื่องหมาย “Bangkok Brand”

เพื่อแสดงถึงความมีมาตรฐาน คุณค่าอัตลักษณ์ (Identity) ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ดังนั้น

       เพื่อให้การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) บรรลุวัตถุประสงค์และมีความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร และขยายผลด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “Bangkok Brand” มากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

“มาร่วมกันสร้างความมหัศจรรย์ของ Bangkok Brand”

#บางกอกแบรนด์ #Bangkokbrand #มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์
error: Copyright © 2023 BMA All Rights Reserves. หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา